Thomas Jefferson Porcelain Magnet

Thomas Jefferson Porcelain Magnet MG-001-075